شرمین روغنی

کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره خانواده

زوج درمانگر

مشاوره فردی

سه سال سابقه کار در کلینیک در حیطه مشاوره فردی و خانواده

شرمین روغنی